Yamada Shihan on Basic Aikido Techniques

Shihan Jun Yamada, our dojo’s Shihan, explains and demonstrates basic Aikido techniques:

Leave a Reply